اخبار مهم

عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی

خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
ادامه مطلب>>

اخبار آموزشی مهم

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز سمنان
ادامه مطلب>>

آیت‌الله نائینی کیست؟

آیت‌الله نائینی به دنبال شکل‌گیری مشروطیت، همواره در سنگر دفاع از آزادی حضور داشت، به طوری که از همان آغاز حرکت، با رهبری قیام همکاری نزدیکی داشت که مورد توجه آخوند خراسانی واقع شد.
ادامه مطلب>>

توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن

آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
ادامه مطلب>>

عنوان  سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
اخبار آموزشی مهم
آیت‌الله نائینی کیست؟
سه کلید برای حل مشکلات
 توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آخرین اخبار
توضیح تصویر
عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
 ١٥:٣٠ - پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
 ١٥:٣٥ - جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
آخرین اخبار
توضیح تصویر
عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
 ١٥:٣٠ - پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
 ١٥:٣٥ - جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
آخرین اخبار
توضیح تصویر
عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
 ١٥:٣٠ - پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
 ١٥:٣٥ - جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
آخرین اخبار
توضیح تصویر
عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
 ١٥:٣٠ - پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
 ١٥:٣٥ - جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
کلام دوست
آخرین اخبار
توضیح تصویر
عنوان سلیشس یشسیشب لشسی لشس یلشس ی
خلاصه خبر زرس لیبیلس بشسی شلسبی شاسبیلشسا ینشسمبیسمالب شسیدبئر.یبر بتلنلبرئزطدر تسنیمکیمب بدر زدو
 ١٥:٣٠ - پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...
توصیه‌های آیت‌الله‌ بهجت درباره غذاخوردن
آیت‌الله بهجت(ره) می‌گوید: علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حلال و اجتناب از غذاهای شبهه‌ناک بوده است.
 ١٥:٣٥ - جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه مطلب...

تمام حقوق متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاه سمنان می باشد